Convocatòria de la Junta General d’Accionistes del club

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU, S.A.D.

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària d’ Accionistes de la Societat, que es celebrarà a al CLUB NATACIÓ SANT ANDREU  RAMBLA FABRA I PUIG Nº 47  08030 BARCELONA el pròxim dia 4 de Novembre del  2010, a les 19:00 h hores en primera convocatòria.

Ordre del Dia

1er.- Informe del President.

2on.- Examen i aprovació, si procedeix, de la Memòria, Balanç, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Compte de resultats tancat a 30de Juny del 2010.

3er.- Aprovació del pressupost del Club per a la temporada 2010/2011

4art.- Tancament Ampliació de Capital.

5e.- Precs i preguntes.

6e.- Aprovació de l’ Acta de la Junta.

Tots els accionistes tenen dret a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta,  els documents que han de ser sotmesos a l’ aprovació de la Junta.

EL PRESIDENT DEL CONSELL D’ ADMINISTRACIÓ

Firmat.: Joan Gaspart Solves

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS