La Junta General d’Accionistes, el 18 de juny

El President del Consell d’Administració d’aquesta Societat, d’acord amb la normativa legal, ha acordat convocar la Junta General Ordinaria i Extraordinaria d’Accionistes pel proper 18 de juny a les 19.00h en primera convocatòria. L’escenari serà el Col·legi Jesús, Maria i Josep.

Si calgués una segona convocatòria, aquesta tindria lloc el dia següent, 19 de juny, a les 20.00h en el mateix escenari.

ORDRE DEL DIA

Primer: Examinar i, si procedeix, aprovar la Memòria, Balanç i Gestió de l’últim exercici corresponent a la temporada 2010/2011 amb els Comptes Anuals presentats per l’Òrgan d’Administració.

Segon: Ratificació de tots els acords adoptats en la Junta General d’Accionistes celebrada el passat dia 28 de Juliol de 2011, i especialment el cesament i nomenament de consellers.

Tercer: Precs i preguntes.

Quart: Redacció, aprovació i signatura de l’acta de la Junta.

S’informa als Srs. accioniestes que existeix el quòrum suficient d’assistència per la celebració de la Junta en primera convocatòria.

Barcelona a 9 de Maig del 2012.

El President

Més en

L’hora de la veritat

Premsa18 de maig de 2018

Prèvia Sant Andreu Atlètic

Premsa18 de maig de 2018

Pantalla gegant per veure el partit d’anada a Els Catalanistes

Premsa17 de maig de 2018

Segovia: ‘La il·lusió de fer coses grans amb el Sant Andreu sempre hi és’

Premsa17 de maig de 2018