La Junta General d’Accionistes, el 18 de juny

El President del Consell d’Administració d’aquesta Societat, d’acord amb la normativa legal, ha acordat convocar la Junta General Ordinaria i Extraordinaria d’Accionistes pel proper 18 de juny a les 19.00h en primera convocatòria. L’escenari serà el Col·legi Jesús, Maria i Josep.

Si calgués una segona convocatòria, aquesta tindria lloc el dia següent, 19 de juny, a les 20.00h en el mateix escenari.

ORDRE DEL DIA

Primer: Examinar i, si procedeix, aprovar la Memòria, Balanç i Gestió de l’últim exercici corresponent a la temporada 2010/2011 amb els Comptes Anuals presentats per l’Òrgan d’Administració.

Segon: Ratificació de tots els acords adoptats en la Junta General d’Accionistes celebrada el passat dia 28 de Juliol de 2011, i especialment el cesament i nomenament de consellers.

Tercer: Precs i preguntes.

Quart: Redacció, aprovació i signatura de l’acta de la Junta.

S’informa als Srs. accioniestes que existeix el quòrum suficient d’assistència per la celebració de la Junta en primera convocatòria.

Barcelona a 9 de Maig del 2012.

El President

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS