El dilluns 3 de juny, Junta General d’Accionistes

La Junta General Ordinària i Extraòrdinaria d’Accionistes de la Unió Esportiva Sant Andreu se celebrarà el dilluns 3 de juny al Col·legi Jesús, Maria i Josep. La primera convocatòria serà a les 19:00 de la tarda. Si en calgués una segona es faria l’endemà, dimarts 4 a les 19:30.

ORDRE DEL DIA

Primer: Cessaments i nomenaments de Consellers en el Consell d’Administració.

Segon: Ratificació de l’acord d’aprovació dels Comptes Anuals de la temporada 2010/2011 i de la memòria i balanços de gestió de la temporada citada.

Tercer: Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals de la temporada 2011/2012 i de la memòria, balanços i informe de gestió de la temporada citada.

Quart: Situació de la Penya Narcís Sala, possibilitat d’absorció per part del club, per a la seva posterior actualització, renovació i obertura de procés electoral per a la seva gestió.

Cinquè: Precs i preguntes.

Sisè: Redacció, aprovació i signatura de l’acta de la Junta.

Barcelona, 17 d’abril del 2013.

El President del Consell d’Administració.

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS