CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU, S.A.E.

El Consell d’Administració de la societat UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU, S.A.E. (d’ara endavant UESA) i de conformitat amb la normativa legal en vigor i els estatuts socials de la Societat, convoca als senyors accionistes de la UESA a la Junta General Extraordinària que tindrà lloc en el col·legi Jesús Maria i Josep (carrer Sant Sebastià, número 55) el pròxim 23 de febrer del 2015, a les 18.30 hores, en primera convocatòria i, en cas de no existir el quòrum necessari, en el mateix lloc a les 18.30 hores de l’endemà, en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer: Ratificació de la constitució i celebració de la Junta General Extraordinària d’Accionistes d’UESA, de l’Ordre del Dia i dels càrrecs de President i Secretari de la mateixa.

Segon: Revisió de la situació dels llibres societaris de la UESA, així com les transmissions d’accions que s’hagin fet recentment. Procediment intern a seguir pels senyors accionistes.

Tercer: Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l’article 13 dels Estatuts Socials de la UESA, relatiu al règim de convocatòria de la Junta General.

Quart: Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l’article 22 dels Estatus Socials de la UESA, relatiu a les facultats del Consell d’Administració.

Cinquè: Acceptació de la dimissió presentada pels Consellers de la UESA i nomenament de nous Consellers.

Sisè: Delegació de facultats.

Setè: Torn de precs i preguntes.

Vuitè: Lectura i, si escau, aprovació i signatura de l’Acta de la Sessió.

Dret dels Accionistes

De conformitat amb l’article 183 de la Llei de Societats de Capital, els Socis que no assisteixin a la Junta General podran fer-se representar en la mateixa mitjançant una altra persona, encara que aquesta no sigui sòcia, la qual haurà d’acreditar aquesta representació.

De la mateixa manera, i d’acord amb l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, els informem del seu dret de sol·licitar, en referència als assumptes compresos en l’ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin oportunes; o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst de la celebració de Junta. Tanmateix, durant la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que estimin convenients.

De la mateixa manera, de conformitat amb l’article 287 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol Accionista podrà examinar en el domicili social el texte de la modificació proposada i qualsevol altre document que fos necessari i/o convenient per a la reunió de la Junta General, així com el seu dret de demanar l’entrega o l’enviament gratuït dels citats documents.

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS