La Junta General d’Accionistes, el 20 de desembre

La UE Sant Andreu ha convocat la Junta General Ordinària d’Accionistes el dimecres 20 de desembre al col·legi Jesús, Maria i Josep (Carrer Sant Sebastià, 55). La primera convocatòria és a les 18:00h, i la segona, en cas que no hi hagi suficient quòrum, a les 18:30h.

Ordre del dia

Primer: Ratificació de la constitució i celebració de la Junta General Ordinària d’Accionistes de la UE Sant Andreu i de l’ordre del dia.

Segon: Examen i, si escau, aprovació dels comptes anuals, així com de la proposta d’aplicació de resultats, de l’exercici social tancat a 30 de juny de 2017.

Tercer: Precs i preguntes.

Quart: Lectura i, si escau, aprovació i signatura de l’acta de la sessió.

De conformitat amb els articles 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital, s’informa als senyors accionistes del seu dret d’examinar al domicili social els documents de comptes anuals sotmesos a l’aprovació de la Junta General, i qualsevol document que fos necessari i/o convenient per a la reunió de la Junta General, així com el seu dret de demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents.

De la mateixa manera, d’acord amb l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, els informem del seu dret de sol·licitar, sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta. Així mateix, durant la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients.

Més en

Sense marge d’error

Premsa15 de desembre de 2018

Prèvia Juvenil A i Sant Andreu Atlètic

Premsa15 de desembre de 2018

Convocatòria de la Junta General d’Accionistes

Premsa13 de desembre de 2018

Mèrits quadribarrats sense premi (1-2)

Premsa13 de desembre de 2018