La Junta General d’Accionistes, el 29 de novembre

sant andreu escut

La UE Sant Andreu convoca la Junta General Ordinària d’Accionistes el divendres 29 de novembre al col·legi Jesús, Maria i Josep (Carrer Sant Sebastià, 55) de conformitat amb la normativa legal vigent i els estatuts de la societat. La primera convocatòria és a les 19:30 h, i la segona, en cas que no hi hagi suficient quòrum, a les 20:00 h.

ORDRE DEL DIA

Primer: Ratificació de la constitució i celebració de la Junta General Ordinària d’Accionistes de la UE Sant Andreu i de l’ordre del dia.

Segon: Examen i, si escau, aprovació dels comptes anuals, així com de la proposta d’aplicació de resultats, de l’exercici social tancat a 30 de juny de 2019.

Tercer: Precs i preguntes.

Quart: Lectura i, si escau, aprovació i signatura de l’acta de la sessió.

De conformitat amb els articles 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital, s’informa els senyors accionistes del seu dret d’examinar al domicili social els documents de comptes anuals sotmesos a l’aprovació de la Junta General, i qualsevol document que fos necessari i/o convenient per a la reunió de la Junta General, així com el seu dret de demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents.

De la mateixa manera, d’acord amb l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, els informem del seu dret de sol·licitar, sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta. Així mateix, durant la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients.

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS