Convocada la Junta General Ordinària d’Accionistes 2021

La UE Sant Andreu convoca la Junta General Ordinària d’Accionistes dilluns a les 17:00h al Narcís Sala.

Els accionistes de la UE Sant Andreu estan convocats a la Junta General Ordinària d’Accionistes (JGOA) el dilluns 28 de desembre a les 17:00h al Narcís Sala. Es prega l’assistència amb mascareta i que es guardi la distància social recomanada, i que s’abstingui de venir qualsevol accionista amb símptomes de covid-19 o que hagi estat en contacte amb un cas positiu.

Ordre del dia

Primer: Ratificació de la constitució i celebració de la junta General Ordinària d’Accionistes i de l’ordre del dia.

Segon: Examen i, si escau, aprovació dels comptes anuals, així com de la proposta d’aplicació de resultats, de l’exercici social tancat a 30 de juny de 2020.

Tercer: Transformació del préstec participatiu a favor del soci Strategic Bussines Development XXI Century, S.L. per import d’1.900.000 euros, mitjançant la creació de 190.000 accions socials les numerades de la 52.801 a la 242.800, totes dues incloses.

Quart: Precs i preguntes.

Cinquè: Lectura i, si escau, aprovació i signatura de l’acta de la sessió.

De conformitat amb els articles 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital, s’informa els senyors accionistes del seu dret d’examinar en el domicili social els documents de comptes anuals sotmesos a l’aprovació de la junta general, i qualsevol document que fos necessari i/o convenient per a la reunió de la junta general, així com el seu dret de demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents. De la mateixa manera, d’acord amb l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, els informem del seu dret de sol·licitar, sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta. Així mateix, durant la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients.

Fotografia: Imatge de la JGOA de l’any passat. | UE Sant Andreu

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS