Política de privacitat

 

 

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD, és conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels Usuaris i, en aquest sentit, en compliment del que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, s’informa a continuació sobre els següents punts relacionats amb el tractament de dades de caràcter personal a través del present lloc web. 

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

En compliment del que es preveu en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació s’indiquen les dades identificatives del titular del lloc web www.uesantandreu.cat:

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD

  • Raó Social: UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD
  • NIF: A–58243676
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el CIF A–58243676, Carrer de Santa Coloma 39 BA, 08030 Barcelona.
  • Domicili social: C/ de Santa Coloma, 39, 08030, Barcelona.
  • Telèfon: +34 933 112 954
  • e-mail: gerencia@uesantandreu.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT I NATURALESA DE LES DADES TRACTADES

En funció del formulari que en cada cas completi l’Usuari, les dades podran ser tractats amb les següents finalitats:

  • Procés de compra online: La informació recaptada en el procés de compra online es tracta amb la finalitat de tramitar el lliurament del producte adquirit a través del lloc web uesantandreu.cat. Les dades recaptades són de naturalesa identificativa (nom, cognoms, adreça) així com dades relacionades amb el procés de compra (forma de pagament i facturació).
  • Formulari de contacte: La informació recaptada a través del formulari de contacte es tracta amb la finalitat d’atendre la consulta o petició d’informació que si escau sol·liciti l’Usuari. Les dades recaptades en aquest cas són de naturalesa identificativa i de contacte (nom, cognoms i adreça), així com dades relacionades amb la consulta o petició plantejada per l’Usuari.

VERACITAT DE LA INFORMACIÓ APORTADA

Tota la informació que faciliti l’Usuari haurà de ser veraç i exacta. A aquest efecte, l’interessat garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que aportació a conseqüència de l’emplenament del formulari corresponent. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, i dels perjudicis que causi a UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD, o a tercers, per les informacions que faciliti.

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ I TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 

Informem l’Usuari que el tractament de la informació recaptada a través del present lloc web no implica transferència internacional de dades. En relació amb els destinataris de la informació recaptada a través del present lloc web, informem que no existeixen cessions de dades previstes.

BASE QUE LEGÍTIMA EL TRACTAMENT DE DADES

La base que legitima el tractament de dades és el mateix consentiment de l’Usuari que es manifesta mitjançant la marcació de casella d’acceptació com a pas previ a l’enviament de cada formulari. L’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

  • Procés de compra online: La informació es conservarà durant el termini necessari per a gestionar el lliurament de la mercaderia, posteriorment la informació es conservarà bloquejada durant el termini de prescripció d’accions legals i superat aquest període se suprimirà.
  • Formulari de contacte: La informació recaptada a través del formulari de contacte es conservarà durant el termini necessari per a atendre la petició de consulta o informació que l’Usuari hagi sol·licitat; posteriorment, les dades seran eliminades, tret que la naturalesa de la consulta o petició requereixi la conservació de la seva informació per a altres finalitats, en aquest cas l’informarem sobre aquesta finalitat del tractament, el termini de conservació i destinataris de dades, en els termes que corresponguin.

EXERCICI DE DRETS

L’Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. L’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD, només els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, l’informem sobre el seu dret de portabilitat previst en el RGPD amb la finalitat que les seves dades puguin ser facilitats al Responsable del tractament que l’Usuari ens indiqui. Per a fer efectiu aquests drets l’Usuari pot enviar un email a gerencia@uesantandreu.cat o remetre carta a la següent adreça: C/ de Santa Coloma, 39, 08030 Barcelona.

En els casos en els quals consideri que durant el tractament de dades per part d’UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD, s’han vulnerat els drets en matèria de protecció de dades de l’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, l’Usuari pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent. Així mateix, podrà contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça de correu electrònic: gerencia@uesantandreu.cat.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per a protegir les seves dades i informacions personals, així la nostra pàgina web s’emmagatzema en servidors segurs protegits contra els tipus d’atacs més habituals. No obstant això, li recordem que no existeix la tecnologia invulnerable i que per tant ha de posar els mitjans que estiguin al seu abast per a mantenir el nivell de seguretat de les seves dades.

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats.

MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Última actualització: Juny de 2020